Verkennend bodemonderzoek

ALGEMEEN

Verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 is het meest voorkomende 'soort bodemonderzoek' in Nederland. Het algemene doel van een verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat de bodem geschikt is voor de voorgenomen doeleinden/activiteiten.

Aanleiding
De aanleidingen om een verkennend bodemonderzoek (in de volksmond ook wel 'schone grondverklaring' genoemd) uit te voeren lopen sterk uiteen. Vrijwel altijd wordt verkennend bodemonderzoek gevraagd door de overheid bij:

  • de aanvraag van een omgevingsvergunning;
  • een wijziging van het bestemmingsplan;
  • een vermoeden van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld een calamiteit.

Dit kan als lastig, onnodig, duur en tijdrovend worden ervaren. De keerzijde van het verhaal is echter dat met onderzoek voorkomen wordt, dat men gaat wonen op of graven in sterk verontreinigde grond.

NB: in sommige gemeentes kan een verkennend bodemonderzoek (het daadwerkelijk verrichten van boringen) bij nieuwbouw achterwege blijven. Uit een uit te voeren 'historisch vooronderzoek' volgens de NEN 5725 moet dan wel blijken dat de bodem op de betreffende locatie 'niet verdacht' is.

Een andere veelvoorkomende aanleiding is de aankoop of verkoop van onroerend goed. Dit geldt dan vooral voor grotere oppervlaktes en voor locaties waar bodemverontreiniging verwacht kan worden. Met een deugdelijk vooronderzoek en adequaat bodemonderzoek wordt voorkomen dat een verkoper later aansprakelijk gesteld wordt voor een bodemverontreiniging. En verrassingen worden bij bijvoorbeeld bouw- of ontgravingsactiviteiten voorkomen.

NB: soms kent een locatie een lange historie en zijn er al diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. In dat geval een grondig vooronderzoek met heldere conclusies voldoende inzicht gegeven in de te verwachten bodemkwaliteit.

Ook tijdens een periode van huur/verhuur kan door bedrijfsactiviteiten bodemverontreiniging ontstaan. Dit is ook een aanleiding om een verkennende bodemonderzoek uit te voeren. Door het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek voorafgaand en na afloop van deze periode (vastlegging nul- en eindsituatie) wordt vastgesteld of een verontreiniging is ontstaan door de bedrijfsactiviteiten duidelijk of is.

Tenslotte wordt bij de aanleg van kabels en leidingen of andere werkzaamheden in de grond, in toenemende mate gevraagd om vooraf gegevens over de bodemkwaliteit aan te leveren (onderzoek volgens CROW 400). Dit voorkomt dat werknemers onbedoeld worden blootgesteld aan schadelijke stoffen uit de bodem.

Opzet
Verkennend bodemonderzoek bestaat zoals aangegeven vrijwel altijd uit twee delen, namelijk:

  • vooronderzoek: het verzamelen van informatie over het historische en huidige gebruik op basis van de NEN 5725;
  • verkennend onderzoek: het verrichten van veld- en laboratoriumonderzoek op basis van de NEN 5740.

In het algemeen bestaat het veldwerk bij bodemonderzoek uit het verrichten van handboringen en (voor het grondwateronderzoek) uit het plaatsen van peilbuizen. Verder worden in het laboratorium monsters onderzocht. De aantallen van één en ander worden genoemd in de NEN 5740. Deze zijn sterk afhankelijk van:

  • de oppervlakte;
  • het wel of niet aanwezig zijn van verdachte locaties. Denk bijvoorbeeld aan een ondergrondse brandstoftank.

Na het laboratoriumonderzoek worden de analyseresultaten getoetst aan de Wet Bodembescherming (Wbb) en toetst deze indicatief aan het Besluit Bodemkwaliteit (BBK) en/of CROW 400 . Verder wordt bepaald of (nader)onderzoek noodzakelijk is. Het geheel wordt tenslotte verwerkt in een overzichtelijk rapport met heldere conclusies en aanbevelingen.

Waders Milieu BV borgt de kwaliteit van de onderzoeken door te werken volgens de NEN-normen en de BRL-SIKB protocollen 2001 en 2002. Het veldwerk wordt uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde mensen die via ons zusterbedrijf PJ Milieu BV gecertificeerd zijn. De analyses worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium.

Uitvoering van een verkennend bodemonderzoek neemt circa 3 weken in beslag. In goed overleg kan deze tijdsduur bekort worden. Over het algemeen is een bodemonderzoek tot globaal 5 jaar na uitvoering nog actueel/bruikbaar.


U - WADERS MILIEU BV - VERKENNEND BODEMONDERZOEK

Laat het moment van uitvoering van onderzoek niet bepalen door regelgeving en overheid, maar voer deze op 'natuurlijke momenten' uit, zoals bij nieuwbouw of verkoop. Voor informatie over verkennend bodemonderzoek, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 0182-244500 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Johan van Beek
Telefoon: 0182-244500
E-mail: beek@wadersmilieu.nl
[3cx-clicktotalk id="353" title="Contact"]